Product
产品
放大器 线性产品 数据转换器 电源管理 传感器 开关及多路复用器
4-20mA环路转换器
请后台自行更新内容
4-20mA环路转换器
输入信号
0-VCC
0-10V/PWM/100K电阻
0-5V
输出信号
0%-100% PWM
0%-100% HV PWM
功耗(Max. mA)
3 Max. mA
PWM频率(KHz)
1-100 KHz
50~500 KHz
26 KHz
电源电压(V)
2.7~5.5 V
4.5~5.5 V
10~40 V
8~40 V
封装Packages
SOP8
此栏目暂无任何新增信息
产品名称 输入信号 Input 输出信号 Output PWM频率
(KHz)
电源电压VDD
(V)
功耗PD Max.
(mA)
封装 Packages
友情链接 百度