Product
产品
放大器 线性产品 数据转换器 电源管理 传感器 开关及多路复用器
产品
产品
产品
通道数CH
1
2
4
供电电压VDD(V)
1.8~5.5
4~48
4~60
1.7~5.5
最大额定供电电压VDDmax(V)
10.0
44.0
60.0
最大失调电压Vos Max(μV)
8
15
25
30
40
50
90
120
最大温度漂移VosTC(μV/℃)
0.05
0.15
0.5
0.04
噪声Vn(0.1-10Hz)(μV)
1.1
2
0.45
1
1.4
0.41
0.32
增益带宽GBW(MHz)
0.0015
0.1
0.33
0.35
1.2
1.5
2
4.5
静态电流IQ(μA)
17
26
27
28
34
52
56
68
125
145
150
250
290
300
54
470
580
600
940
1880
封装 Packages
SO8
MSOP8
TSSOP8
DFN-8L
SO-14
TSSOP-14
SOT23-5
SC70-5
SC70-6
TQFN10
产品型号
产品状态
通道数CH 供电电压
VDD (V)
最大额定供电电压
VDD Max.(V)
最大失调电压
Vos Max.(μV)
最大温度漂移
VOSTC (μV/℃)
电压噪声Vnoise
(0.1~10 Hz)(μVPP)
建立稳定时间tS
(to 0.1%)(μs)
过载恢复时间
tOR(μs)
增益带宽
GBW (MHz)
压摆率
SR(V/μs)
静态电流
IQ(uA)
封装
Packages
12
2.5
SOT-89-3
1
8-44
44
0.32
4.5
/
4.5
3
0.7
SO8
4.5-5.5
PWM PWM
SOT-23-6/SOP8
8-40
0%-100%PWM 0V-5V
ESOP8
9-36
4-20mA/0-20mA 0%-100% PWM 
ESOP8
2.8~ 3.3
6
SOT23
1
1.8~5.5 
10.0 
0.05
1.1 
0.35
55 
0.35
0.22
26
SOT23-5, SC70-5
1
1.8~5.5 
10.0 
0.15 
1.1
0.35
55 
0.35
0.2
27
SOT23-5,SO8
2
1.8~5.5 
10.0 
0.15 
1.1
0.35
55 
0.35
0.2
54 
SO8, MSOP8
1
1.8~5.5 
10.0 
0.5 
2.0
0.33
55 
0.33
0.2
28
SOT23-5,SO8
2
1.8~5.5 
10.0 
0.5 
2.0
0.33
55 
0.33
0.2
56 
SO8
1
1.8~5.5 
10.0 
0.04 
0.45
1.5
1.2  35 
1.5
1.2
125 
SOT23-5,SO8, MSOP8
友情链接 百度